Web Analytics

آلزایمر یا بیماریهای قرن در حال حاضر شایعترین علت زوال عقل در دنیاست.
بیماری که در مراحل پیشرفته مارا در خودمان زندانی میکند ولی خوشبختانه تا حد زیادی قابل پیشگیری میباشد و می توانیم در مراحل خفیف سرعت پیشرفت آن را بسیار کند کنیم .
دوره آموزشی پیشگیری از آلزایمر بر مبنای آموزش کنترل کلیه موارد دخیل در ابتلا و پیشرفت این بیماری و تمرین و کسب مهارتهای ذهنی جهت مهار فرآیند های منتهی به بیماری آلزایمر طراحی شده که توسط پزشکان و کارشناسان مرکز طب مهراد و طی جلسات متعدد ارائه میشود.

ثبت فرم درخواست
بازگشت به صفحه اصلی